gallery banner

Ang U.S.A. ang Lumalabas na Kasapakat sa Tangkang Kudeta sa Turkey

Nitong Hulyo 15 ay nagkaroon ng tangkang kudeta laban kay Pangulong Recep Tayyip Erdogan sa Turkey, kung saan halos 300 ang namatay (karamihan ay sa grupo ng mga military putschists). Ang tangkang kudeta ay hindi nagtagumpay, at nagsagawa agad ang rehimeng Erdogan ng malawakang purging sa military, pulisya, hudikatura at justice department. May 20,000 na ang hinuli at iniimbestigahan. Halos 3 milyong public servants ang hindi pwedeng magbiyahe sa labas ng bansa hanggang hindi naiimbestiga kung may kaugnayan sa mga sangkot sa tangkang kudeta.
 
Ang dating pangunahing muslim cleric ng Turkey na si Imam Fethullah Gulen (na dating kasangga ng reaksiyonaryong islamist na si Pangulong Erdogan, ngunit naka-self-exile na ngayon sa USA) ang itinuturong pangunahing promotor ng tangkang kudeta. Ayaw pagbigyan ng USA ang kahilingan ni Erdogan na ma-extradite pabalik sa Turkey si Imam Gulen.
 
Dahil sa mabigat na kontrol ng USA sa militar ng Turkey, lumalabas na “pinayagan” ng USA ang isang paksiyon ng ultra-right sa militar ng Turkey na magsagawa ng kudeta, ngunit hindi naman tumulong sa paksiyong iyon nang mag-umpisa nang mabigo ang tangkang kudeta.
 
Lumalabas rin sa paunang imbestigasyon na ang Incirlik Air Base, na ginagamit na pangunahing base militar ng mga puwersang Kano sa Turkey, ang siyang nagsilbing sentro ng mga heneral ng sandatahang lakas ng Turkey na nagbigay-direksiyon sa tangkang kudeta. Bagama't ang islamistang si Pangulong Erdogan ay naging sunud-sunuran naman sa mga dikta ng Kano (lalo na sa pagbubuo at pag-supply sa teroristang Islamic State bilang panglaban sa pamahalaan ni Pangulong Bashar al-Assad sa katabing bansa ng Syria), lumalabas na nais ng imperyalismong Kano na isang mas supaping papet mula sa pamunuang militar ng Turkey ang kanyang mailuklok sa kapangyarihan.
 
Dito makikita ang pagiging doble-kara ng imperyalismong Kano maging sa pakikitungo nito sa kanilang mga papet. Hindi nakapagtataka na ang mga puwersang Kano rin ang nagbagsak sa kanilang iniluklok na mga papet tulad nila Syngman Rhee sa Timog Korea, Ngo Dinh Diem sa Timog Biyetnam, at Ferdinand Marcos sa Pilipinas. Pero sa kaso ngayon ng nabigong pagtatangka na ibagsak si Tayyip Erdogan sa Turkey, sana'y makita naman ang pagsipa niya laban sa kanyang among imperyalista na matagal na niyang pinaglingkuran

PKP 14th Congress

Marxist-Leninist

Lenin Engels Marx

Subscribe