Gallery Banner

Ilang Panghuling Isinagawa ni Barack Obama bilang Paalis na Pangulo ng Estados Unidos

Nitong Enero 17, 2017, o bago umalis sa puwesto si Barack Obama, binigyan niya ng “executive clemency” o kapatawaran si Oscar Lopez Rivera, ang nakapiit na lider ng kilusan para sa kalayaan ng Puerto Rico. Maalala na ang Puerto Rico, tulad rin ng Pilipinas, Cuba at Guam, ay naagaw ng USA sa pandirigma nito sa Espanya noong 1898. Samantalang ang Cuba at Pilipinas ay naging malaya, ang Guam (na dating bahagi ng Pilipinas sa ilalim ng Espanya) at ang Puerto Rico ay nananatiling mga kolonya ng USA.

            Si Oscar Lopez, 74 anyos, ay 35 taon nang nakapiit. May mga sentensiya siyang umaabot sa 70 taong pagkakakulong, dahil sa sinasabing “seditious conspiracy” at “possession of explosives” daw, na kaugnay sa kanyang pamumuno sa  kilusan para sa kalayaan ng Puerto Rico mula pa noong dekada '70. Bagama't sa Mayo 17 pa siya maaaring palayain, ang executive clemency na iginawad ni Obama ay hindi na maaaring pakialaman pa ni Trump. Maraming mamamayan sa Puerto Rico ay naghahanda na ng pagsalubong kay Oscar Lopez na itinuturing na bayani sa kanilang bansa. Inaasahan na ang kanyang paglaya ay magbibigay sigla sa kilusan para sa kalayaan ng Puerto Rico.

            Ang paggawad ni Obama ng executive clemency ay bunsod na rin ng pandaigdigang kampanya para sa kalayaan ni Oscar Lopez, na patuloy na ikinalampag ng mga makabayang mamamayan ng Puerto Rico, ng mga organisasyong Porto Riqueño sa USA, ng mga progresibong organisasyon sa Cuba at iba pang bansa sa Amerika Latin, at ng mga progresibong pandaigdigang samahan tulad ng World Peace Council. Ang mga kabilang sa PKP-1930 at mga kaugnay nitong mga organisasyong pangmasa ay lumahok sa mga on-line signature petitions na ipinadala kay Obama noong huling bahagi ng 2016. 

            Maliban kay Oscar Lopez, ang isa pang kilalang political prisoner na binigyan ni Obama ng executive clemency ay si Michael Manning, na lalong kilala ngayon sa bago niyang pangalang “Chelsea” Manning (kaugnay sa kanyang pagpapalit ng kasarian). Si Manning ay natanyag bilang military whistle-blower, dahil sa kanyang pagsisiwalat sa mga kriminal na pamamaslang ng mga tropang Kano sa Iraq. Siya ay natunton ng mga intelligence agencies ng USA bilang siyang nagbigay ng mga videos at iba pang ulat sa “Wikileaks”.

            Kung mayroon mang ganitong mga mainam na hakbang si Obama bago magtapos ang kanyang termino, mayroon din siyang mga ginawang problema. Halimbawa, muli niyang pinirmahan ang “Trading with the Enemy” Act sa pagtatapos ng 2016, na sadyang nagpalawig pa nang isang taon sa kriminal na bloqueo ng USA laban sa Cuba. Ang komprehensibong pampinansiya, pang-kalakalan at pang-ekonomikong bloqueong ito ay kinokondena lagi ng General Assembly ng United Nations.

            Si Barack Obama ay laging maaalala dahil sa kanyang pagwawagi ng Nobel “Peace” Prize sa kabila ng kanyang naging papel (at gayundin ng kanyang Secretary of State na si Hillary Clinton) sa pagkamatay ng milyun-milyong mga sibilyan sa iniutos nilang mga pananalakay sa Syria, Libya, Iraq, Yemen, Afghanistan, Pakistan at iba pang mga bansa.